Ochrana osobních údajů

Pokud jste našim divákem, odběratelem divadelních programů nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. Zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?
Jsme ArtWay, z.s., IČ 02439379, se sídlem Bronzova 2018/17, 155 00 Praha 5. 
ArtWay, z.s. provozuje webovou stránku www.artway.cz. Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu.

Kontaktní údaje
Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na tel. Čísle 775 488 998 nebo na e-mail: artway@artway.cz.

Prohlašujeme
Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že: budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožníme a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování
Zpracováváme veřejně dostupné údaje a osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

poskytování služeb, plnění smlouvy
vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, telefonní kontakt, jméno nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (dodání vstupenek, dodání služeb, organizace kulturních akcí). Vaše jméno nebo obchodní firmu v
ždy nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy a poskytování služeb (identifikace smluvních stran je nezbytná pro uzavření a plnění smlouvy, přičemž bez poskytnutí shora uvedených osobních údajů by nebylo plnění možné; důsledkem neposkytnutí osobních údajů může proto být nemožnost plnění smlouvy a její ukončení) včetně nároků z odpovědnosti za vady a vedení účetnictví. E-mail a telefon potřebujeme k zasílání oznámení a komunikaci s Vámi (např. v případě zrušení akce).

Vaše osobní údaje budou zpracovány po dobu, po kterou jsme povinni tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let s ohledem na promlčecí lhůty stanovené občanským zákoníkem nebo po dobu trvání smlouvy, bude-li tato delší.

vedení účetnictví
Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

marketing – zasílání newsletterů a divadelních programů

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno) využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li našim divákem / zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše kulturní nabídka zajímá, a to po dobu 10 let od poslední objednávky.
Pokud nejste naším divákem / zákazníkem, zasíláme vám newslettery a divadelní programy jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 10 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat odhlášením v každém zaslaném e-mailu.

pokročilý marketing na základě souhlasu
Pouze na základě vašeho souhlasu můžeme využít vaší e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 10 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím jednoduchého sdělení zaslaného na naše shora uvedená kontaktní místa.

fotografická dokumentace – živé akce
Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Cookies
Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu a jak dlouho se na stránce zdržíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám
K vašim osobním údajům mají přístup jenom členové Správní rady ArtWay, z.s. Vaše osobní údaje mohou být dále předány osobám, které se podílejí na poskytnutí našich slu
žeb a produktů a nejedná se přitom o naše zaměstnance, dále osobám, které nám poskytují IT služby (včetně úložišť) za účelem zajištění řádného fungování našeho softwaru (zejm. rezervačního softwaru), poskytovatelům softwaru spol. Google, Inc., a dále osobám poskytujícím právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy.

Vaše osobní údaje mohou být dále poskytnuty provozovatelům těchto platforem:
Word Press
Instagram
Facebook
Google

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru, budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Nemáme v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (vyjma níže uvedeného případu kdy tyto uložíme v softwaru spol. Google, Inc.), mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám. Osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům (soudům, policii, notářům, finančním úřadům apod., v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí) nebo jiným subjektům v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem.

V případě předání osobních údajů do třetí země dojde v zásadě k předání do USA, kdy tato země na základě rozhodnutí Evropské Komise zajišťuje odpovídající úroveň ochrany (Privacy Shield). V případě, že budeme předávat osobní údaje do třetí země, ohledně které podobné rozhodnutí Evropské Komise neexistuje, může se předání uskutečnit výhradně na základě vhodných záruk (čl. 46 GDPR) nebo na základě výjimky pro specifické situace podle druhého pododstavce čl. 49 GDPR. V těchto posledních dvou případech však Vás musíme odkázat na vhodné záruky, a to buď tak, že je sdělíme prostředky, kterými je možné získat jejich kopii (např. kopie je dostupná na pobočce), nebo uvedeme, kde byly tyto informace zveřejněny (např. odkaz na web).

Vaše práva

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: artway@artway.cz

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.
Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat, nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování.
Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Pokud si to budete přát, vymažeme veškeré vaše osobní údaje z našeho systému i ze záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní. V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů, divadelních programů a obchodních sdělení
E-maily s kulturními programy, nabídkou kulturních akcí, články či kulturní služby vám zasíláme jste-li našim divákem / zákazníkem na základě našeho oprávněného zájmu.
Pokud divákem / zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů odhlášením v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost
Dovolujeme si Vás ujistit, že naši spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018 a nahrazují předchozí Ochranu osobních údajů.